Helsinki, Finland
+358 452 118 141
toimisto@parkour.fi

Säännöt

Suomen Parkour ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Parkour Ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää parkourin ja sitä tukevien taitojen vastuullista harrastamista Suomessa sekä lisätä parkourin tunnettuutta. Yhdistyksen kaiken toiminnan perustana ovat kaikki liikunnan eettiset ja hyvinvointia lisäävät arvot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää liikuntatapahtumia ja harjoituksia
 • järjestää koulutus-, valmennus- ja tiedotustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • hankkii tarvittavia välineitä jäsentensä käyttöön
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • edustaa jäseniään kansainvälisissä parkour keskusjärjestöissä sekä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä
 • harjoittaa parkourin harrastamisen kannalta olennaista edunvalvontaa tekemällä aloitteita, esityksiä yms.
 • tukee taloudellisesti tai toiminnallisesti muita suomalaisia parkourin harrastamista edistäviä yhdistyksiä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • periä tapahtumien osallistumismaksuja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta lajissa tarvittavia tuotteita
 • ottaa vastaan esiintymis- ja koulutuspalkkioita sekä
 • myydä mainostilaa julkaisuissaan

3§ Yhdityksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää hallitus.

Jäsenen, joka ei ole 3 kuukauden kuluessa eräpäivästä suorittanut maksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneen yhdistyksestä

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta (2) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenyys on kestoltaan kaksi (2) vuotta. Jäsenyys alkaa ja päättyy vuosikokouksessa. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Vuosikokoukselle on ilmoitettava hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on päättymässä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla kullakin erikseen.

Hallitus voi päätöksellään myöntää oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi jollekulle muulle henkilölle.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmeneseosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla.

11§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muutoksesta ja yhdityksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.